Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De klant heeft het recht om aan Gobelijn Strips BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

ART. 1: ONDERNEMINGSGEGEVENS

Identificatie:  Gobelijn Strips bvba, Mechelsestraat 35, 3000 Leuven, BELGIE

Ondernemingsnummer:BE 0425.974.906

Contact: info@gobelijn.be, Telefoon: 016/23.55.86

ART. 2: ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Op www.gobelijn.be kunnen klanten stripalbums en stripgerelateerde items online aan te kopen.

2.2.  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen voor de sluiting van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.


ART. 3: ONLINE AANKOPEN

3.1. De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het aangeboden assortiment online aan te kopen.

3.2. Na de totstandkoming van de koopovereenkomst ontvangt de klant een bevestigingsmail van Gobelijn Strips, met vermelding van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant.

3.3.  De artikelen worden thuis bij de klant geleverd.

3.4. De klant heeft de keuze tussen volgende betalingswijzen:

 • Kredietkaart
 • Bankkaart

Voor het gebruik van een door de klant gekozen betaalmiddel kan een vergoeding worden aangerekend, die in geen geval de kosten voor de onderneming als gevolg van het gebruik van dit betaalmiddel kunnen overschrijden.


ART. 4: AANBOD

4.1. Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

4.2. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons

Gobelijn Strips bvba is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Gobelijn Strips is niet aansprakelijk voor onbedoelde materiële fouten, zet- of drukfouten.

4.3. Het aanbod strekt steeds zolang de voorraad strekt, onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier of producent en onder voorbehoud van prijswijziging bij de leverancier en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Gobelijn Strips om redenen van onbeschikbaarheid of prijswijziging.

In geval van onbeschikbaarheid na het opgeven van uw bestelling brengen wij u hiervan binnen een termijn van 15 dagen op de hoogte. Gobelijn Strips kan evenwel niet worden aangesproken tot schadevergoeding aangezien dergelijke omstandigheden overmacht uitmaken in hoofde van Gobelijn Strips. De overeenkomst zal in dergelijk geval door Gobelijn Strips als ontbonden worden beschouwd zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige verbintenis.


ART. 5: PRIJS

5.1. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit uitdrukkelijk en apart vermeld.

Voordat de klant door de koopovereenkomst gebonden zal zijn, zal Gobelijn Strips de totale prijs van de goederen of diensten verstrekken, met inbegrip van alle belastingen, en, desgevallend, alle vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten. Indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, zal de klant er op gewezen worden dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

5.2. De opgave van de prijs staat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen van artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

5.3.  Eventuele promoties zijn geldig tot de aangegeven datum of bij gebrek aan specifieke datum tot maximaal één maand na de bekendmaking ervan. Promoties zijn niet onderling cumuleerbaar. Kortingbonnen kunnen niet worden ingeruild voor de waarde in geld en worden noch geheel noch gedeeltelijk terugbetaald.


ART. 6: LEVERING

6.1. Na de ontvangst van uw bestelling en na betaling zullen de goederen geleverd worden op het leveringsadres dat de klant heeft ingegeven tijdens de bestelprocedure.

Tenzij partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert Gobelijn strips de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst.

6.2. Indien de levering niet geschiedt op de uiterste leveringsdatum dan kan de klant per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst vorderen binnen een termijn van drie weken na verzending van het schrijven.

Indien Gobelijn Strips hierna nog steeds in gebreke blijft, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen. Bij een vertraging in de levering die alleen te wijten is aan Gobelijn Strips, kan de klant de inbezitstelling vorderen.

6.3.   Voorgaande is evenwel niet van toepassing indien de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet-voorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Gobelijn Strips, en Gobelijn Strips, binnen 14 dagen nadat deze kennis had van het bestaan van deze omstandigheden en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de klant hiervan verwittigt.


ART. 7: UITSTEL VAN EIGENDOMSOVERDRACHT

7.1. In alle omstandigheden en in afwijking van art. 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen en de geleverde materialen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs.

7.2. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Het risico gaat echter over op de klant bij levering aan de vervoerder, als deze van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden, onverminderd de rechten van de klant ten aanzien van de vervoerder.


ART. 8: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

8.1. Na het plaatsen van een bestelling dient de klant onverwijld de integrale prijs te betalen volgens de betalingswijzen bepaald in art. 3.4.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Gobelijn Strips beschikt is de klant, ingeval van niet- of laattijdige betaling van rechtswege en zonder aanmaning een intrest  van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag vanaf de datum van de wanprestatie.

8.2. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

8.3. De geleverde artikelen blijven eigendom van Gobelijn strips tot algehele betaling ervan door de klant. Gobelijn Strips houdt zich het recht voor om niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

ART. 9: GARANTIE

9.1. Op elk goed is de wettelijke garantieregeling, zoals beschreven in de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen, van toepassing vanaf de datum van aankoop.

Dit houdt in dat Gobelijn Strips jegens de klant aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering.

Indien een gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, bestaat het vermoeden, tot bewijs van het tegendeel, dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

Defecten die zich manifesteren na een periode van zes maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Het begrip gebrek aan overeenstemming wordt begrepen in de zin van overeenstemming met een normaal te verwachten gebruik en rekening houdend met een normale levensduur en de kenmerken van het product.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

9.2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

9.3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn geleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Gobelijn Strips.

De klant dient de artikelen op zijn kosten terug te bezorgen aan Gobelijn Strips, doch enkel na voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord dat het product mag worden teruggestuurd.

9.4. Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Na verloop van deze termijn zijn gebeurlijke klachten niet meer aanvaardbaar en worden zij als nietig en onbestaande beschouwd.

9.5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is niet van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik en/of slecht onderhoud.

Plaatsing of inwerkingstelling van het product door Gobelijn Strips geschiedt op risico van de verkoper. Vanaf de plaatsing of inwerkingstelling begint een termijn van twee maanden te lopen waarin de klant vast dient te stellen dat de techniekers/installateurs van Gobelijn Strips de werken en/of herstellingen naar behoren en volgens de regels van de kunst hebben uitgevoerd.


ART. 10: KLACHTEN

Klachten met betrekking tot zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een aangekocht goed of andere tekortkoming bij de levering dienen Gobelijn Strips bij aangetekende brief toe te komen binnen twee maanden nadat de klant het gebrek heeft vastgesteld. Na verloop van deze termijn zijn gebeurlijke klachten niet meer aanvaardbaar en worden zij als nietig en onbestaande beschouwd.


ART. 11: HERROEPINGSRECHT

11.1. De klant heeft het recht af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Hij beschikt hiervoor over een termijn die verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

11.2. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Gobelijn Strips en de goederen binnen 14 dagen na de dag waarop de klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Gobelijn Strips heeft meegedeeld, terugzenden, tenzij Gobelijn Strips aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De datum van terugsturen is hierbij bepalend.

De klant kan ook gebruik maken van het modelformulier, opgenomen in bijlage, om aan Gobelijn Strips ter kennis te brengen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht, een andere ondubbelzinnige verklaring volstaat.

11.3. De terugzending van de goederen door de klant geschiedt op eigen kosten en aan de maatschappelijke zetel van Gobelijn Strips.

Goederen met een verkoopprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (GLS, DHL, FEDEX, BPOST enz.) te worden terugbezorgd.

11.4. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige goederen;
 • Goederen waarvan de verpakking (of een deel ervan) werd geopend;
 • Goederen die op maat gemaakt zijn van de klant
 • Goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.


ART. 12: PRIVACY

12.1. Gobelijn Strips verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Gobelijn Strips toe te sturen. Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Gobelijn Strips kan enkel persoonsgegevens opslaan na de ondubbelzinnige toestemming van de klant en slechts voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kunt uw gegevens die wij in de klantenlijst van Gobelijn Strips bewaren op elk moment kosteloos opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Gobelijn Strips uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op de maatschappelijke zetel van Gobelijn Strips.

12.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Gobelijn Strips heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

12.3. Gobelijn Strips respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Gobelijn Strips ter consultatie, wijziging of verwijdering.

12.4. De website van Gobelijn Strips maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

12.5. Gobelijn Strips houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u Gobelijn Strips  contacteren op haar maatschappelijke zetel (of overige communicatiemiddelen zoals vermeld in de Ondernemingsgegevens).


ART. 13: INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1. Alle teksten, commentaren, tijdschriften, illustraties, beelden, merken, data e.d. vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom, en dit voor de hele wereld. Deze behoren toe aan Gobelijn Strips BVBA of rechthoudende derden.

Reproductie die door deze wetgeving tot bescherming van intellectuele eigendom verboden wordt, zal conform deze wet worden gesanctioneerd.


ART. 14: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

14.1. Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit, indien de overeenkomst zonder de onrechtmatige bedingen kan voortbestaan, de geldigheid, wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten.

14.2. Het nalaten op gelijk welk moment door Gobelijn Strips om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


ART. 15: Gobelijn strips KLANTENDIENST

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 016/23.55.86 of via e-mail op info@gobelijn.be


ART. 16: WIJZIGING VOORWAARDEN

16.1. Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Gobelijn Strips bvba. Ingeval van tegenstrijdigheden primeren onderhavige Voorwaarden.

16.2. Gobelijn Strips kan deze Voorwaarden wijzigen. In dergelijk geval heeft de klant het recht om, vooraleer de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen.


ART. 17: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


ART. 18: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

18.1. Voor nationale geschillen wordt de rechtbank bepaald overeenkomstig art. 624 Ger.W.

Het Belgische recht zal op deze geschillen van toepassing zijn.

18.2. Voor geschillen met een grensoverschrijdend karakter wordt de bevoegde rechtbank bepaald overeenkomstig art. 16 - 17 Brussel I-Verordening.

De rechtsvordering die door de klant wordt ingesteld tegen Gobelijn Strips, kan in dat geval worden gebracht hetzij voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de klant woonplaats heeft, hetzij voor het gerecht van de plaats waar de klant woonplaats heeft.

De rechtsvordering die tegen de klant wordt ingesteld door Gobelijn Strips kan slechts worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de klant woonplaats heeft.

Van deze regeling kan slechts worden afgeweken door overeenkomsten:

 • Gesloten na het ontstaan van het geschil, of
 • Die aan de klant de mogelijkheid geven de zaak bij andere gerechten dan voornoemd aanhangig te maken, of
 • Waarbij de klant en Gobelijn Strips, die op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten woonplaats of hun gewone verblijfplaats in dezelfde lidstaat hebben, de gerechten van die lidstaat bevoegd verklaren, tenzij het recht van die lidstaat dergelijke overeenkomsten verbiedt.

18.3 Het recht dat moet worden toegepast op grensoverschrijdende geschillen wordt vastgesteld conform art. 6 van de Rome I-Verordening.

Het recht van het land waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft zal van toepassing zijn, op voorwaarde dat:

 • Gobelijn Strips zijn commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in het land waar de klant woonplaats heeft, of
 • Dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op dat land of op verscheidene landen, met inbegrip van dat land, en de overeenkomst onder die activiteiten valt.

Hiernaast kunnen partijen het recht kiezen dat van toepassing is op de overeenkomst doch, deze keuze mag er niet toe leiden dat de klant de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens het recht dat overeenkomstig de hierbovenvermelde regels van toepassing zou zijn bij gebreke aan rechtskeuze.